Get Adobe Flash player

Historia

Nasza szkoła - powstanie, założyciele...

Organem prowadzącym szkoły SOP w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27 jest Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, ogólnopolska organizacja pozarządowa. Statutowe cele SOP to głównie edukacja na poziomie średnim i wyższym, edukacja ustawiczna dorosłych, doradztwo metodyczne, wydawnictwa z zakresu andragogiki, publikacje, seminaria, konferencje metodyczne o zasięgu ogólnopolskim dla dyrektorów szkół SOP.

Płocki Oddział SOP powstał w 1989 z inicjatywy Alicji Kaliszuk, doradcy kształcenia ustawicznego w płockim ODN. Od 1 września 1992 rozpoczęła działalność pierwsza szkoła SOP w Płocku - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych, którą współtworzył wraz z prezesem Oddziału Płockiego SOP p. Grzegorz Kamiński. W następnych latach uruchamiano kolejne szkoły dla dorosłych: Technikum Zawodowe i Liceum Ogólnokształcące. Do roku 2012 opuściło mury szkoły ok. 3000 absolwentów różnych typów szkół.

 

Oddział Płocki SOP był organizatorem kilku konferencji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, min. w 1997 roku i w 2001 (dla dyrektorów szkół SOP w Polsce przy współpracy z Radą Naukową ZG SOP w Warszawie). Wydano też dwie publikacje. Pierwsza z nich pod redakcją Alicji Kaliszuk nosi tytuł "W drodze do szkoły społecznej, przyjaznej i wymagającej". Zawiera szereg artykułów nauczycieli płockich szkół SOP, prezentujących swoje doświadczenia z pracy w szkole niepublicznej (2001).

 

 

Druga (2007) wydana z okazji nadania imienia i Sztandaru szkoły nosi tytuł "Jest miłość za nic ..." Ksiądz Poeta Jana Twardowski - patron na całe życie.

 

 

Oświatowcy z Płocka, głównie nauczyciele szkół SOP, są autorami wielu artykułów publikowanych w ogólnopolskich czasopismach oświatowych, takich jak: “Edukacja Ustawiczna Dorosłych", “Pedagogika Pracy" czy “Oświatowiec". Prezentują w nich swoje spostrzeżenia i refleksje dotyczące m.in. samorządności w szkole społecznej, bezpieczeństwa (artykuły w oparciu o przeprowadzone badania zrealizowane przez Instytut Badawczy IPC), edukacji ustawicznej.

 

W roku 2004 Płocki Oddział SOP postanowił - w oparciu o zgromadzoną dotychczas bazę dydaktyczną, przy akceptacji Zarządu Głównego SOP - utworzyć szkołę publiczną. Zezwolenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2004 umożliwiło powołanie z dniem 1 września 2005r. Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży.

 

Od 1 września 2008 Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Płocku otrzymało kolejne zezwolenia na prowadzenie publicznych szkół dla dorosłych. - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SOP - dwuletnie na podbudowie ZSZ      i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum. Nauka w tych szkołach jest bezpłatna, odbywa się w systemie zaocznym.

 

Dyrekcja szkół SOP oferuje uczniom i słuchaczom kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej m in.: specjalistycznych pracowni przedmiotowych, komputerowych z dostępem do Internetu, biblioteki z czytelnią. Szkoła zapewnia życzliwą i przyjazną atmosferę, a takie możliwość aktywnego uczestniczenia w jej życiu. Niezwykle serdeczną atmosferę w szkole tworzy jednak przede wszystkim jej grono pedagogiczne na czele z panią dyrektor Alicją Kaliszuk oraz wicedyrektorem Grzegorzem Kamińskim. Profesjonalizm i empatia kierownictwa szkoły zapewnia znalezienie satysfakcjonujących dla uczniów i słuchaczy rozwiązań, często nawet w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Absolwenci szkół SOP są dobrze przygotowani do podejmowania samodzielnych decyzji co do kierunku własnego rozwoju zawodowego, czy naukowego. Potrafią znaleźć swe miejsce na rynku pracy, nie boją się nowych wyzwań czy skomplikowanych zadań.

 

Rok 2012 był dla nauczycieli SOP w Płocku, a także dla uczniów i absolwentów - szczególny, gdyż przypadała w nim 20 rocznica powstania szkoły. Świętowanie połączono z Dniem Dziecka (zabawy i gry dla dzieci organizowane we współpracy z Kidsplanet), Dniem Patrona Szkoły (ks. Jan Twardowski urodził się 1 czerwca), pożegnaniem tegorocznych absolwentów. Program uroczystości, w związku z Rokiem Korczakowskim, nawiązywał także do tej postaci i jej dokonań.

 

Szkołę odwiedziło wielu znamienitych gości, przysłano także listownie gratulacje z MEN, od Marszałka Sejmiku Mazowieckiego, z ZG SOP (prof. dr hab. Stanisław Kaczor - przyjaciel szkoły), od prezesów oddziałów SOP w Toruniu i Tarnowie, Jego Eminencji kard. Stanisława Dziwisza, od rodziców i absolwentów. Święto Szkoły uświetnił koncertem w Domu Darmstadt bard krakowskiej Piwnicy pod Baranami, kompozytor hymnu LO SOP - Leszek Długosz (patrz film), a także w miesięczniku Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" nr 8/9 sierpień-wrzesień 2012, art. Alicji Kaliszuk zatytułowany "Zrozumieć sercem" s. 54-55.